Тема 3. Правові основи професійно-технічної освіти


Урок 1. Професійно-технічна освіта – невід’ємна складова частина освіти України


Освіта в найкращому випадку дасть можливість
виробити внутрішній потенціал для самостійного навчання.
Такий підхід озброює людину і допомагає вистояти
за непередбачуваних обставин, вижити в мінливому світі.

Д. Гарднер

Однією з передумов успішного розвитку будь-якої держави є забезпечення нею свого майбутнього. Для цього, зокрема, потрібно створити ефективну й сучасну освіту.

Освіта – це основа духовного, соціального, економічного, культурного розвитку суспільства і держави.

Конституція України гарантує кожному громадянину права на освіту.

Право на освіту є продовженням ст. 13 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права.

«Освіта додає людині гідності», - стверджує Дідро, а Лев Толстой порівнював потребу людини в освіті з пошуком повітря для дихання.

Окрім Конституції України, питання освіти регулюють Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту»,  Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, Статутом навчального закладу тощо.

У навчальному процесі беруть участь насамперед учні, студенти, курсанти, учителі, викладачі, вихователі. Крім того, відповідно до Закону України «Про освіту», учасниками навчально-виховного процесу є батьки учнів, представники підприємств, установ і громадських організацій.

Основні способи набуття права власності

Професійно-технічна освіта має три ступені. Кожний ступінь навчання визначається теоретичною та практичною завершеністю і підтверджується присвоєнням випускникам освітньо-кваліфікаційного рівня, згідно з набутими професійними знаннями, уміннями і навичками, що супроводжується видачею їм документа про професійно-технічну освіту відповідного зразка.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу, який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду і видається диплом державного зразка.

Диплом кваліфікованого робітника або молодшого спеціаліста з відзнакою видається випускникам ПТНЗ, які мають не менше 75  відсотків навчальних досягнень високого рівня з усіх предметів  та професійно-практичної підготовки, а решти предметів, що входять у додаток до диплома, достатнього рівня (не нижче 8 балів) і за результатами державної кваліфікаційної атестації мають високий рівень та зразкову поведінку.

Випускнику, який закінчив відповідний курс навчання в акредитованому вищому професійному училищі, центрі професійно-технічної освіти певного рівня акредитації, може присвоюватись освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» і видаватись диплом державного зразка.

Особа, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, видається свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.

Кожен з учнів має право обирати профіль навчання, визначатися, чим займатися в позаурочний час, користуватися навчальними кабінетами, спортивними залами, майданчиками, брати участь у науковій роботі, олімпіадах, конкурсах, роботі органів громадського самоврядування професійно-технічних закладів, безпечні та нешкідливі умови навчання, захист від насильства, приниження честі та гідності.

Зрозуміло, що немає прав без обов’язків. Учні зобов’язані систематично та глибоко оволодівати знаннями й навичками, підвищувати свій загальний культурний рівень, дотримуватись вимог законодавства, моральних норм. У кожному навчальному закладі є власні – статут, правила внутрішнього розпорядку. Дотримуватись їхніх вимог – також обов’язок учнів.

Контрольні запитання

  1. Як ви вважаєте, чому незважаючи на кризовий стан економіки України, в Конституції України 1996 р. загальна середня освіта проголошується обов’язковою (а не бажаною)?
  2. Яким чином держава забезпечує доступність повної середньої освіти?
  3. Що означає обов’язковість освіти згідно із законом?
  4. Чи є освіта в Україні доступною для всіх громадян?
  5. Чи не суперечить існування платних навчальних закладів праву кожної людини на освіту?
  6. Чи впливає гарна освіта на становище людини в Україні?
  7. Хто є учасниками навчально-виховного процесу? Які у них права та обов´язки?