Тема 4. Цивільне право і відносини, що ним регулюються


Урок 1. Цивільні правовідносини та їх регулювання


Важко знайти людину, яка б щодня не користувалася своїм май­ном - своєю власністю, не відвідувала магазин, не використовува­ла б послуги транспорту чи їдальні. В усіх цих випадках людина має справу з нормами цивільного права.

Цивільне право - це галузь права, яка регулює майнові й осо­бисті немайнові відносини, засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності учасників цих відносин.

Цивільне право регулює надзвичайно широке коло правовідно­син. До нього належить чимало різноманітних правових інститутів: інститут права власності, інститут спадщини, цивільно-правової відповідальності тощо. Головним джерелом цивільного права є Ци­вільний кодекс України.

Право власності - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов´язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд та у своїх інтересах.

Основні способи набуття права власності

Право володіння - це юридично забезпечена можливість фак­тичного панування над річчю (майном).

Право користування - це юридично забезпечена можливість власника здобувати корисні властивості з речі (майна), що належать йому, для задоволення особистих немайнових та май­нових потреб.

Право розпорядження - це юридично забезпечена можливість власника визначати фактичну або юридичну долю речі (май­на).

Потрібно знати, що:

 1. стати власником можна в будь-якому віці;
 2. законодавство встановлює вікові обмеження для розпоряджен­ня людиною своїм майном;
 3. майном дитини віком до 14 років розпоряджаються батьки в її інтересах;
 4. дитина віком від 14 до 18 років набуває права самостійно розпоряджатися своєю стипендією, зарплатою, гонораром, влас­ним банківським рахунком...;
 5. дитина віком від 14 до 18 років може розпоряджатися своїми речами (майном) за згодою батьків;                                        
 6. розпоряджатися своїм майном повністю, без будь-яких обме­жень, можна лише після досягнення повноліття (18 років).

Запам'ятайте, що:                         

 1. стати власником речі (майна) людина може, набувши права власності через укладення цивільних договорів, приватиза­цію, спадкування за законом або за заповітом;
 2. реалізація права власності означає здійснення власником пра­вових можливостей щодо володіння, користування, розпоря­дження належним йому майном;
 3. здійснення права власності означає, що власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на свій розсуд та має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не супер­ечать закону;    
 4. якщо майно належить особі, то майно є власністю особи, а особа є власником майна, а отже, власникові належать права володіння, користування та розпорядження майном.

 

Контрольні запитання

 1. У чому полягає важливість для людини бути власником?
 2. Чи можуть малолітні, неповнолітні, повнолітні розпоряджатися належним їм майном?
 3. Чи має право малолітня особа без згоди батьків:
  • а) придбати підручник;
  • б) придбати комп´ютер;
  • в) дати однокласнику почитати книжку з домашньої бібліотеки;
  • г) дати другу диск з фільмом;
  • д) на певний час віддати другу планшет;
  • е) отримати у спадок квартиру;
  • ж) здати в оренду отриману в спадок квартиру?
 4. Дайте визначення права власності.
 5. У чому полягають особливості права власності неповнолітніх?