Тема 2. Конституційні основи України


Урок 2. Громадянин і держава


За Конституцією України:

 1.  yci люди є вільні i piвнi у своїй гідності та правах;
 2.  громадяни мають piвнi конституційні права i свободи та є piвними перед законом;
 3.  не може бути привілеїв чи обмежень за будь-якими ознаками (мовою, статтю);
 4.  кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушено права i свободи інших людей;
 5.  кожна людина має обов'язки перед суспільством, у якому забезпечено вільний i всебічний розвиток її особистості.

2.1. Що таке громадянство України

Громадянство України — це правовий зв'язок між фізичною особою i Україною, що виявлено у їxніх взаємних правах та обов'язках.

Підстави для набуття громадянства України (за Законом Укра­їни «Про громадянство України» від 18 січня 2001 року):

 1. за народженням;
 2. за територіальним походженням;
 3. внаслідок прийняття до громадянства;
 4. внаслідок поновлення у громадянстві,
 5. внаслідок усиновлення;
 6. внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування;
 7. внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки;
 8. у зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини (термін набуття дитиною громадянства України - від 14 до 18 років);
 9. внаслідок визнання батьківства (материнства) чи встановлення факту батьківства (материнства);
 10. за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України.
Підстави припинення громадянства України:
 1. унаслідок виходу з громадянства України (вихід із громадянства України дитиною відбувається з 14 до 18 років i лише за її письмовою згодою);
 2. внаслідок втрати громадянства України;
 3. на підставах, передбаченими міжнародними договорами України.

Умови прийняття до громадянства України:

 1. визнання й дотримання Конституції України та законів України;
 2. подання декларації про відсутність іноземного громадянства чи зобов’язання припинити громадянство;
 3. безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх 5 років;
 4. отримання дозволу на імміграцію;
 5. володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для  спілкування;
 6. наявність законних джерел існування.

2.2. Права  i свободи громадян України

Виділяють такі види прав i свобод громадян України:

 1. особисті (громадянські) права — це закріплені конституцією й законами та гарантовані державою можливості людини, необхідні для її фізичного існування та задоволення її біологічних i матеріальних потреб;
 2. політичні права i свободи — це закріплені конституцією й законами та гарантовані  державою можливості  громадян брати участь у державному i громадському житі шляхом участі у здійсненні державної влади та місцевого самоврядування;
 3. економічні права — це закріплені конституцією й законами та гарантовані державою можливості людини реалізовувати  свої здібності i працю для виробництва матеріальних й соціальних благ для суспільства та себе;
 4. соціальні права — це закріплені конституцією й законами можливості людини, що забезпечують її гідний життєвий рівень та соціальний захист;
 5. культурні права — це закріплені конституцією й законами та гарантовані державою можливості людини доступу до надбань матеріальної й духовної культури людства.

Контрольні запитання:

 1. Яке значення для людини має наявність громадянства?
 2. У чому полягає право громадян на участь в управлінні державними справами?
 3. Які підстави набуття громадянства в Україні?
 4. Які  підстави припинення громадянства в Україні?
 5. Навіщо потрібно отримувати паспорт, якщо вже є свідоцтво про народження?
 6. Які права сприяють активності громадян України в сусупільному житті?
 7. Що таке конституційні права і свободи?
 8. Що таке гарантії конституційних прав і свобод? Що до них належить?
 9. Які права належать до особистих (громадянських) прав і свобод?