Тема 2. Конституційні основи України


Урок 3. Основні засади виборів, референдум в Україні


3.1. Виборча система, виборче право

Виборчу систему в Україні регулює Конституція України і три закони: «Про вибори Президента України» від 05.03.1999 р., «Про вибори народних депутатів України» від 25.03.2004 р. зі змінами і доповненнями, «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських го­лів» від 10.07.2016 р.

Конституція і закони України встановлюють головні засади виборчо­го права: хто має виборчі права і кого можна обирати; порядок і строки призначення виборів; порядок формування виборчих округів і виборчих дільниць; систему виборчих комісій для організації і проведення ви­борів; порядок реєстрації кандидатів у депутати, їх права і обов'язки; інформаційне забезпечення проведення виборів; проведення передви­борчої агітації, порядок голосування, підрахунку голосів і визначення результатів голосування; проведення повторних виборів; питання юри­дичної відповідальності за порушення виборчого права; принципи голо­сування.

Згідно із законами України вибори здійснюються на підставі право­вих засад і принципів виборчого права. Виборчий процес здійснюється на засадах: вільного і рівноправного висунення кандидатів; рівності можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії, неупередженості до кандидатів із боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових службових осіб цих органів; контролю за джерелами фінансування та витратами на виборчу кампа­нію; гласності й відкритості виборчої кампанії; свободи агітації.

Принципів виборчого права багато, але серед них виділяють чотири найбільш важливі і загальновизнані положення: загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні за мажоритарною пропорційною виборчою системою і мажоритарною системою відносної більшості.

Загальне виборче право передбачає, що у виборах мають брати участь усі громадяни України, які досягли 18 років на день проведення виборів. Забороняються будь-які обмеження виборчих прав громадян незалежно від їх походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять. У виборах не можуть брати участь психічно хворі громадяни, які визнані судом недієздатними.

Рівне виборче право передбачає, що кожний виборець має один голос і всі виборці беруть участь у виборах на рівних засадах.

Таємність голосування передбачає відсутність будь-якого контролю за волевиявленням голосуючих.

Вибори повинні проводитись також на підставі вільної участі у вибо­рах і референдумі, добровільності голосування, на основі безпосередньо­го й особистого голосування, гласності під час підрахунку голосів.

3.2. Референдум

Референдум – голосування громадян із приводу певного законопроекту або закону, а також питань державного, регіонального або місцевого значення.

Порядок організації і проведення референдумів в Україні в Україні визначають  ст. 72-75 Конституції України та Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми», прийнятий 3 липня 1991р.

Визначають види референдумів – всеукраїнський, референдум Автономної Республіки Крим, місцевий референдум.

Закони, інші рішення, прийняті всеукраїнським референдумом, мають вищу юридичну силу щодо актів Верховної Ради, нормативних актів Президента України, Кабінету Міністрів України.

Рішення, прийняті місцевим референдумом, мають вищу юридичну силу щодо рішень рад, на території яких він проводиться.

Предметом всеукраїнського референдуму є:

На місцеві референдуми можуть виноситися питання, віднесені  Законодавством України до відання місцевого самоврядування відповідних адміністративно-територіальних одиниць, а також питання дострокового припинення повноважень відповідної Ради народних депутатів та її голови.

Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень.

Всеукраїнський референдум проголошується з народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як  сто тисяч підписів у кожній області.

Контрольні запитання

  1. Що таке референдум? Які питання вирішуються виключно референдумом?
  2. Які питання не вносять на референдум?
  3. У якому випадку референдум вважається таким, що не відбувся?
  4. Пригадайте переваги і недоліки виборчих систем. Як ви вважаєте, яка система найкраща для виборів народних депутаті в України?