Тема 2. Конституційні основи України


Урок 1. Загальні засади Основного Закону України


Конституція є політико-правовою базою стабільності  конституційно-правового статусу особи; на її базі створюються юридичні механізми забезпечення та захисту прав людини. Конституція посідає особливе місце як серед джерел кримінально-процесуального права, так і серед усіх законодавчих актів інших галузей права, вона є Основним Законом, основним джерелом правової системи.  Положення Конституції завжди є первинними, установчими.

У ній закріплені основні права, свободи та обов’язки громадян, основи державного ладу, основи будови держави, визначено, як утворюються та діють органи державної влади. Конституція є фундаментом всіх законів держави, її Основним Законом. Вона має найвищу юридичну силу. І це означає, що всі закони та підзаконні акти повинні відповідати нормам, записаним у Конституції. На основні кожної норми Конституції приймається відповідний закон або підзаконний акт.  Для законів та інших правових актів Конституція виступає юридичною базою.
Конституція(в перекладі з латині — «устрій») — це основний закон держави, який регулює найважливіші основи суспільного та державного життя і мас найвищу юридичну силу.

Отже, Конституція:

 1. - це правовий документ установчого (засновницького) характеру;
 2. містить норми-поняття, норми-принципи, норми-програми;
 3. як закон усіх законів містить норми прямої дії;
 4. містить найважливіші норми, що закріплюють державний устрій України;
 5. визначає зміст і спрямованість діяльності держави;
 6. визначає принципи взаємовідносин суспільства, особи, дер­жави;
 7. закріплює принципи організації влади та систему державних органів, їхні повноваження;
 8. є юридичною базою для інших галузей законодавства держави;
 9. є основою правової системи держави;
 10. має перспективний характер;
 11. має найвищу юридичну силу, бо є фундаментом для всіх за­конів;
 12. відзначається підвищеною стабільністю;
 13. її розробляють та приймають (зманюють) в особливому по­рядку;
 14. має високий рівень захисту зі сторони держави.

Найважливіші засади суспільного й державного ладу України, які закріпив Основний Закон України від 28 червня 1996 року

 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна та правова держава.                                 
 2.  Україна є унітарною державою, в якій існує єдине грома­дянство.
 3.  В Україні людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цін­ністю.
 4.  Народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Укра­їні, здійснює її безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
 5.  Народові належить виключне право визначати і змінювати конституційний лад в Україні.
 6.  Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
 7. В Україні визнане і гарантоване місцеве самоврядування.
 8.  В Україні визвано і діє принцип верховенства права.
 9.  Норми Конституції України є нормами прямої дії.
 10. Чинними є міжнародні договори, згода на обов'язковість яких була надана Верховною Радою України, і вони є частиною на­ціонального законодавства України.
 11. Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.
 12. Державною мовою в Україні є українська мова, але в державі гарантовано вільний розвиток, використання і захист росій­ської, інших мов національних меншин України.
 13. Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації.
 14. Україна дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави.
 15. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, є об'єктами права власності українського народу.
 16. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.
 17. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповід­но до яких нікого не можна примусити робити те, що пе перед­бачено законодавством.
 18. Державними символами України є: Державний Прапор Укра­їни (це стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синьо­го та жовтого кольорів), Державний Герб України (Великий Державний Герб України встановлюють з урахуванням Мало­го Державного Герба України (знак Княжої Держави Володи­мира Великого та герба Війська Запорізького) та Державний Гімн України (це національний гімн па музику Михайла Вербицького зі словами першого куплета та приспіву твору Павла Чубинського).

Контрольні запитання: